SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng Sở 18
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
66.67%
(12/18)
33.33%
(6/18)
0%
(0/18)
Xem chi tiết
2 Thanh tra Sở 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 Phòng XD, KT và TD thi hành pháp luật 6
66.67%
(4/6)
16.67%
(1/6)
16.67%
(1/6)
Xem chi tiết
4 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 2
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/2)
50%
(1/2)
50%
(1/2)
Xem chi tiết
5 Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 3
100%
(3/3)
0%
(0/3)
0%
(0/3)
Xem chi tiết
6 Phòng Công chứng số 1 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 Phòng Công chứng số 2 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 2
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
50%
(1/2)
50%
(1/2)
0%
(0/2)
Xem chi tiết
9 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 6
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
16.67%
(1/6)
83.33%
(5/6)
0%
(0/6)
Xem chi tiết
 • Văn phòng Sở
 • - NV được giao: 18 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 3 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 66.67%    ( 12/18 )
 • - Đang xử lý: 33.33%    ( 6/18 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/18 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng XD, KT và TD thi hành pháp luật
 • - NV được giao: 6 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 66.67%    ( 4/6 )
 • - Đang xử lý: 16.67%    ( 1/6 )
 • - Chưa xử lý: 16.67%    ( 1/6 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • - NV được giao: 2 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/2 )
 • - Đang xử lý: 50%    ( 1/2 )
 • - Chưa xử lý: 50%    ( 1/2 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp
 • - NV được giao: 3 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 100%    ( 3/3 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/3 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/3 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công chứng số 1
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công chứng số 2
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
 • - NV được giao: 2 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 50%    ( 1/2 )
 • - Đang xử lý: 50%    ( 1/2 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/2 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
 • - NV được giao: 6 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 3 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 16.67%    ( 1/6 )
 • - Đang xử lý: 83.33%    ( 5/6 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/6 )
 • Xem chi tiết